010 - 447 80 38 info@bnjuristen.nl

Privacyverklaring en klachtenregeling

Privacyverklaring Boehmer x Nooijen Juristen BV

Boehmer x Nooijen Juristen, gevestigd te Bleiswijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52755045, vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

In deze privacyverklaring geven wij u informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens  verwerken, voor welk doel en hoe wij daarmee omgaan.

1. Welke  persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken persoonsgegevens omdat u die aan ons zelf verstrekt of doordat u gebruik maakt van onze diensten of wanneer wij deze opvragen bij derden (bijvoorbeeld verzekeraars, medische sector, politie, getuigen, werkgever, UWV, kamer van Koophandel) in het kader van de behandeling van uw letselschadezaak.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de volgende.

Persoonlijke gegevens:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • burgerlijke staat
 • gezinssamenstelling
 • BSN
 • ziektekostenverzekeraar
 • bankrekeningnummer

Medische gegevens:

 • aard van het letsel
 • gegevens behandelend artsen
 • medische informatie

Gegevens m.b.t. arbeidssituatie:

 • naam werkgever
 • inkomen
 • beroep

Overige informatie:

 • Informatie die relevant is voor het behandelen van uw letselschadezaak

2. Met welke doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens voor het leveren van juridische diensten. Met andere woorden om uw letselschadezaak te behandelen. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om ook na de behandeling van de zaak contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld om een klanttevredenheidsonderzoek te verrichten.

3. Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Derden

Om uw letselschadezaak zo goed mogelijk te kunnen behandelen zullen wij uw persoonsgegevens in sommige gevallen met derden moeten delen. Dit zijn bijvoorbeeld medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen, medisch specialisten, verzekeraars, ergotherapeuten, actuarieel rekenaars.

Beveiliging

Bij het verstrekken van informatie aan derden nemen wij alle mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld. Daarbij kan worden gedacht aan: firewalls, verstrekte wachtwoorden. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Boehmer x Nooijen Juristen BV gebruik van de diensten van ProServe. Onze gegevens worden opgeslagen op een goed beveiligde manier.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet.

Alle persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na afronding van de zaak bewaard. In sommige zaken is afgesproken dat nog op de zaak kan worden teruggekomen. Dan wordt het dossier gedurende die periode bewaard.

Uw rechten: 

 • Recht op inzage: U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben in te zien.
 • Recht op wijziging: U heeft recht op wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht om vergeten te worden: U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of bij klachten over de wijze waarop Boehmer x Nooijen Juristen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Boehmer x Nooijen Juristen door een e-mailbericht te sturen naar info@bnjuristen.nl.

Bij een klacht zal Boehmer x Nooijen Juristen ernaar streven deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze werkzaamheden. Het is raadzaam om dit ongenoegen in eerste instantie te bespreken met degene die uw dossier behandelt.

Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen. In dat geval treft u hieronder onze interne klachtenregeling aan. Wij willen als Boehmer x Nooijen juristen leren van klachten om daarmee onze dienstverlening verder te verbeteren.

 Wat is een klacht?

De definitie van een klacht luidt: “Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen over de dienstverlening door de medewerker, door of namens de klant kenbaar gemaakt.”

 Indienen van een klacht

Wilt u bij het indienen van een klacht in elk geval de volgende gegevens vermelden:

 • uw naam, adres, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer en eventueel e-mailadres
 • tegen wie de klacht zich richt
 • een duidelijke omschrijving van de klacht
 • de datum
 • uw handtekening

 Ontvangstbevestiging en behandeling

Boehmer x Nooijen juristen bevestigen de ontvangst van de klacht binnen drie werkdagen. In de ontvangstbevestiging geven wij aan op welke wijze wij uw klacht afhandelen. Als dat niet direct kan, geven wij aan binnen welke termijn dat wel kan.

Binnen 10 werkdagen beantwoorden wij uw klacht. Mogelijk vragen wij u daarbij om een mondelinge toelichting. Onze reactie op uw klacht doen wij schriftelijk en in begrijpelijke taal. Soms geven wij ook nog een mondelinge toelichting. De maximale termijn voor de gehele afhandeling van uw klacht is een maand.

Uw klacht administreren wij goed, waarbij wij kopieën van de klacht en de afhandeling daarvan voor 5 jaar bewaren. Deze kopieën zijn op ieder moment ter inzage beschikbaar voor de Stichting Keurmerk Letselschade.

 Externe klachtenregeling

Als uw klacht naar uw mening niet naar wens is afgehandeld of niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenprocedure van de Letselschaderaad.